Türkiye Tatil Yerleri

Yedi Kardeş Efsanesi

Yedi Kardeş Efsanesi  Karataş Yedi Kardeş Efsanesi   Adana Karataş Yedi Kardeş Efsanesi

Yöre halkının çok tanrılı bir dine inandığı bir dönemde al­tı kardeş, halkı tek tanrılı bir dine davet etmişler. Bu kardeşlere sadece bir çoban inanmış. Yöre halkı, altı kardeş ile onlara inanan çobanı öldürüp, palamut ormanlarının İçine altısınıda gömmüşler.

  Sonra halk Allah’ın bir olduğuna inanınca, bu yedi kişinin kıymetini bilmiş ve şimdiki türbelerini yaptırmışlar. Bundan dolayı buraya yedi kardeş ziyareti deniliyor.

Tarihte Kilikya Krallığı; Adana merkez yöresi olmak üzere Mersin, Maraş, Gaziantep ve Hatay illerinde kurulan Roma’ya bağlı birçok bölge krallıklarından biridir.

Birçok medeniyet buralardan geçtiği halde,’ kilikya varlığı­nın uzun sürelerini vergi ödeyerek geçirmiştir.

Bu krallığın en önemli kentleri Sis (Kozan), Mallos (Kızıltahta köyü), Magarsus (Karataş), Misis, Tarsus ve Ayas (Yumurtalık)’tır. En önemli liman kentleri ise başta Magarsus olmak üzere Ayas ve Payas’tır. Magarsus, önemli bir ticaret ve sa­nat kentiydi. Kültürlü bir topluma sahip olduğu anlaşılmakta­dır. Antik kent, tarihsel sanatsal ve kültürel öğelerin ağır bas­tığı siyasi ve Jeopolitik sorumluluklar taşıyan bir kentti,

Bir balıkçı tarafından, 1980 yılında balık avı İçin suyun dibine daldığı ve suyun dibinde görüp sonradan İhbar ederek çıkarılıp Adana Böl­ge Müzesinde sergilenen Bronz Heykel Magarsus sanatının hangi düzeyde olduğu hakkında yeterli ip uçlan vermektedir. Heykelin m.ö 1 ve m.s. 2 yy’lara ait olacağı düşünüldüğünden m.ö.1. yy’da Eyalet valiliği yapan Çiçeron’a ait olma ihtimalini de düşünülmektedir.

1980 Yılında ilk kez amfi tiyatrosunun yeri tespit edilmiş. Tiyatronun merkezi, kalepınar adı verilen yerin altında kalmış ve bir kısmı deniz içine kadar uzanan sarayla iç içe bir mimariye sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Amfi tiyatroda 1987 yılında yapılan yüzeysel kazı deneme­lerinde kazı başkanı MArif Bilici 07.01 1988 tarihli Karataş Ti­yatro Kazısı adlı raporda:

Antik Magarsus Tiyatrosu’nun temellerinin kalker taşlar­dan yapılmış olduğu çok az miktarda mermer kaplama kul­lanıldığı orkestra kısmında kazılan yerde yer yer mozaik kaplama olduğu tespil edildiği belirtilmiştir. .

Burada Helentsit çağa ait tabak ve kaseler ve Roma dö­nemine ait çeşitli cam şişe parçaları, m.ö.4. yy’dan başlaya­rak m s.9. yy’da Bizans dönemine ait olan bronz sikkeler bu­lunmuştur, deniliyor.

1885 tarihli Alishan’ın eserinde antik Magarsus kentinin denize nazır tiyatrosu yanı sıra tanrıça Athena adına İnşa olu­nan bir tapınağın varlığından söz edilmektedir.

Büyük İskender İsos savaşına giderken buraya uğra­mış ve tapınağı ziyaret ettikten sonra koruyucu tanrıca Athena adına kurbanlar kestirmiştir.

Abbasiler’in yıkılışından sonra yeniden Krallık dönemlerinin yaşandığı ve bu dönemlerde Kuzey Suriye’de Hamedani devletinin kurulduğu, bu bölgenin de Hamedaniler’e bağlandığı rivayetlenir.

Arap ve Alevi olan bu devletin 9 ve 10 yy’larda, yaşadığı söylenir. 944 yılında ebu Taglib’in amcası Seyfüd Devle (Ebu’l Hü­seyin Ali bin Ebu’l Heyca)’nın buralar için Bizanslılara büyük mücadeleler verdiği anlatılır. Haçlı seferlerinden sonra buralar önce Selçuklular’a sonra da Memlüklüler’e bağlanmıştır Ermeni Kilikya Krallığı’nın hükmü altında kalan bölge, bu dönemlerde iyice gerilemiş ve Haçlı yıkımlarıyla adeta tüken­miştir.

Bu gün Magarsus kalesi ve kentinin yerinde yeller esmektedir. Bunun iki nedeni vardır. 1. si bölgenin haçlılar tarafından yakılıp yıkılması 2. si de bölgenin yaşadığı büyük depremlerdir.

Karataş’ta Osmanlı döneminin ilk yıllardan 18. yy sonları­na kadar birkaç hanelik Rum ve Ermeni halkından oluşan küçük bir köy vardır. Köy halkı geçimini deniz yoluyla gelen tacirlerle yaplıkları ticaretle sağlarlardı. Burada, Diyarbakır Çermik’ten gönderilen Kadıkıran, Çin Yusuf ve Çapar kardeşlerin ilk Müslüman yerleşimini bugün­kü Karataş’ta sağladıkları görülür. Bunlar Güney Azerbay­can’ın Sencar kentine adına veren Alevi ileri gelenlerinden Emir Hasan Mekzun el Sencari’nin aşireti Haddadin’lere mensup Şıh Mahmut Şahadi 18. yy’ın ikinci yarısında Karataş’a ilk gelen aileleri oluşturdular.

Karataş’a gelen ilk Müslümanlar derenin doğusunda Er­meni ve Rum halkı ile onların şimdiki bir ilkokulda temelleri bulunan kiliselerini görünce derenin batısında konuşlandılar 1860-1870’li yıllarda İngiliz ve Fransızların Osmanlı’ya tarımsal gelişimde yardımcı olmak amacıyla aşırı ilgilerinin amacı yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır.

Ortaçağlar’da yoğun saldırılar nedeniyle ayakta yapı kal­mamıştır. Olup ta taşınabilenleri, 1850 ile 1878 yılları arasın­da Karataş feneri açıklarına geceleri yanaşıp, gündüzleri araştırdıklarını götüren Fransızlar, buraların tarihini talan et­mişlerdir. Bütün açılan mağaralar, ortaya çıkan tarihsel yapı­ların hemen hepsinin boş olduğu görüldü.

Yakınçağ’dan kalan en önemli yapılar arasında. 1782 yılında Mir Ali Tarafından Menzil Han, Hasan Paşazade Hacı Ali Bey’e aittir.

Bu handan geriye sadece giriş kapısı ve üç girişi kemerli oda kalmıştır. Hanın güneyinde bir İskele denize uzanırdı. Yaklaşık üç yüz metre uzunluğundaki bu iskeleye küçük yük gemileri ya­naşır bu Handan yapılan ticaretle yüklerini indirip; yeni yük, genellikle tahıl, bindirirlerdi.

Bazı kaynaklardan anlaşıldı üzere bugünkü Karataş’ın eski adıyla 1957’lere kadar İskele köyünün yakın Müslüman ta­rihinin sosyolojik anlamda 18. yy da başladığı söylenebilir.

İstanbul-Bağdat demiryolu yapıldığı dönemlerde Rum halkından Serendi Efendi Adana’dan Karataş’a demiryolunu getirmeyi planlayarak büyük düşünmüşse de bölge halkın­dan gerekli desteği göremediği ve önceden getirdiği demir­yolu raylarının çalınıp yapılarda kullanılması üzerine Kara­taş’a düşündüğü demiryolunu Mersin’e yaptırmıştır. O dö­nemde Mersin, çoğu huhtan evlerin oluşturduğu 2800 nüfuslu ve yerleşim merkeziydi. Bu Karataş’ın tarihsel gelişimini karşılaştırmak için önemli bir vakıadır.

Yakın tarihimizde Karataş 1. Dünya savaşından hemen sonra Mondoros Mütarekesine, dayanılarak işgal edilir. Hat­ta Fransızların burada bir yıl kaldıkları anlatılır.

Fransızlar Ermeni Militanları Müslümanlara eziyet et­mişlerdir. İmam Süleyman Efendi, halkın önünde gözdağı verilmek için kırbaçlanarak öldürül­müştür. Fransız zulmünü yaşayan atalarımız Mustafa Kemal önderliğindeki ulusal kurtuluş hareketinin başlamasıyla An­kara andlaşmasıyla çekilen Fransızlar’dan sonra aynı dönemlerde halkın korkudan dışarı çıkamadığı bir gece Kara­taş tepelerinde bine yakın çadır kurulur (Aralık 1921), bir ge­ce sonra, yine bir gece yarısı bu çadırlar, sahipleri Ermeni­lerce sökülerek kendilerini açıkta bekleyen gemilere (Fransız) binmek üzere filikalara yüklenirler. Halk bu dramı sabaha kadar izler. Gemilerin ilk limanı muhtemelen Beyrut olmalı­dır

Böylelikle M.Kemal’in Ankara’da yaktığı ışık Karataş’ı aydınlatır. Karataş’a Kurtuluş savaşı sonrası Mücadele yıllarında “Selanik göçmenleri getirilerek, ilçeyi terk eden gayrimüslimlerin evlerine yerleştirilir, bunlara toprak verilir. . “… Karataş 1928 Yılında Bucak, (Belde) 1957 Yılında İlçe olmuştur.” 1986 Yılında Yüreğir İlçesinin kurulmasıyla birlikte köylerin bir kısmı Yüreğir ilçesine bağlanmıştır

FILE In this Nov. 21, 2009 file photo, Ohio State running back Dan Herron (1) scores a touchdown on a 12 yard reception as the Michigan defense chases during the third quarter of an NCAA college football game in Ann Arbor, Mich. So you’re the Big Ten or Pac 10 and you’re trying to decide how to split your new, 12 team league into two divisions while keeping traditional rivalries intact and avoiding competitive imbalance and geographic oddities. The SEC, ACC and Big 12 have been through this before _ and their experiences may offer a few lessons. “So it’s the first time to show what we think Cheap NFL Jerseys are these tau protein deposits. What’s extraordinary about that is the patterns of the deposits were identical to patterns in CTE, which is only diagnosed through autopsy. The logical conclusion is that’s what we’re seeing suggestive this is the first time we’re visualizing CTE.”For Baseman fans Louis Vuitton Purses looking to spend a bit less, there are also printed hermes birkin outlet canvas totes for $295 in motifs indicative of the artist playfully macabre aesthetic. oakley sunglasses Below, we’ve cheap oakley sunglasses compiled as much information as we could about the louis vuitton bag’s particulars. But in 2006, Trump gave away almost all the money he had donated to the foundation, leaving it with NFL Jerseys Cheap just $4,238 at year’s end, according to tax records.Then, he transformed the Trump Foundation into something rarely seen in the world of philanthropy: a name branded foundation whose namesake provides none of its money. They spotted these wobbles in data gathered by three separate instruments the University College London Echelle Spectrograph on the Anglo Australian Telescope cheap nfl jerseys in Australia, the Carnegie Planet Finder Spectrograph on the cheap nfl jerseys Magellan II telescope in Chile and the High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) spectrograph, which cheap jerseys is part of the European Southern Observatory’s 11.8 foot (3.6 meters) telescope at the La Silla Observatory in Chile.They’re doomed: So much upheaval and turnover, Baratas Ray Ban and so many lingering questions. It starts at the top, and whether blue collar Coach Jim Tomsula can ably step in for the dynamic and successful (and sometimes off his rocker) Jim Harbaugh. The offensive line is of particular concern, especially on the right side. The run blocking is good, but pass protection is an issue.Renting through the mail. cheap oakleys Sometimes the waiting in the Que for a title I wanted seemed to take forever. When it was available I disliked having to wait 3 5 days for my video to get to my house, then if it didn’t skip or need to be cleaned halfway through the movie I would send it back the next day and it would take 2 3 days for them to get it back and send a new one that took 3 5 days to get back to me. However; Since I had the streaming service I didn’t mind. The titles I couldn’t get streaming, I would send out for, and I didn’t get to miffed at the wait because I still had plenty to watch.
Etiketler:

Yorum Yaz

Video Galeri