Türkiye Tatil Yerleri

Adana Seyhan

seyhan ilçesi Adana seyhan ilçesi Seyhan Tarihi Seyhan Coğrafyası Seyhan Nufusu Seyhan  İklimi
Seyhan İlçesi Adana İlinin iki merkez ilçesinden biri olup, Adana tarihinden ayrı mütalaa edilmesi mümkün değildir.

Adana İlinin tarihi ilk çağlara (M.Ö. 3000) yıllarına kadar uzanmaktadır. Adana’nın Seyhan Nehri kıyısına bir konak yeri olarak kurulduğu tahmin edilmektedir.

Adana’ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, Anadolu’nun en köklü medeniyetlerinden olan Hititlerin Kava Kitabelerinde rastlanmaktadır. Bu kabilelerdeki bir yazıtta Adana ve çevresinden URU ADANIA (Adana Beldesi) olarak bahsedilmektedir.

Yöreye M.Ö. yaşayan kavimlere DANUNA ismi verildiği kayıtlarda mevcuttur.

Bir efsaneye göre gök tanrısı Uranüs’ün Adanus ve Sarus adında iki oğlu Adana civarına savaşarak gelmişler, Adanus adını kendi kurdukları şehre vermiştir. Seyhan Nehri de Sarus adını almıştır.

Hitit etkisinde kalan Fenikeliler, tarım ve bitki tanrılarının ismi olan ADONİS’i bereketli topraklarından dolayı Adana’ya isim olarak vermiştir.

M.S. 7. y.y.’dan itibaren İslam ordularının bölgeye gelişi ile birlikte Arap tarihçileri Adana isminin eski peygamberlerden Yasef’in torunu EZENE’den geldiği fikrini ortaya atmışlardır.

Türkler Torosları aşıp güneye indiklerinde buraya Çukurova adını vermişlerdir. Çukurova’nın tarihteki adı KİLİKYA’dır. Kilikya adını kireç yataklarından almıştır.

Sümerlerden kalma “Gılgamış Destanı”ndan itibaren sayısız kaynaklarda sayısız olaylarla açıklanmaya çalışan yöre adı çok renkli bir gelişim takip etmiştir.

Adana için kullanılan isimlerin karışıklıklara sebep olması nedeniyle 1878 yılında Osmanlılar Döneminde yayınlanan bir fermanla yöre adının ADANA olarak yazılmasına karar verilmiştir.

Adana tarihinde ilk çağlara ait bilgiler azdır. Arkeolojik kazılarda elde edilen bilgilere göre yörede en az on değişik medeniyet ve yine en az on sekiz devlet, beylik, krallık gibi çeşitli siyasi kuruluşların hüküm sürdüğü belgelenmiştir. Bunun sebebi bölgenin konumu ve tabi zenginliklere sahip olmasıdır.

Eski çağlarda Adana Bölgesini egemenlikleri altında bulunduran gruplar şunlardır;

Luvi Krallığı (M.Ö.1900), Arzava Krallığı (M.Ö.1500), Hitit Krallığı (M.Ö.1900-1200), Kue Krallığı (1190-713), Asur Krallığı (M.Ö.713-663), Kilikya Krallığı (M.Ö.663-612), Pers Satraplığı (M.Ö.612-333), Helenistik Dönem(M.Ö.333-323), Selökidler (M.Ö.312-133), Korsanlar Dönemi (M.Ö.178-112), Romalılar Dönemi (M.Ö.112—M.S.395).

M.Ö. 1.Y.Y’da Pampe tarafından Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır. Roma İmparatorluğu M.S.395’de ikiye ayrılınca Çukurova,Doğu Roma’nın(Bizans) payına düşmüştür.

M.S.638 yılında Emeviler zamanında Çukurova fethedilmiş, Abbasiler Döneminde buraya yerleşilmiştir.

M.S.1083 yılında Çukurova Anadolu Selçuklu Devleti’ne katılmıştır. Haçlı Seferleri sırasında Ermenilerin eline geçen Çukurova bir süre sonra yeniden Konya Selçukluları tarafından alınmıştır.

Anadolu’daki Moğol istilası Anadolu Selçuklu Devleti’ni zayıflatmış ve beylikler dönemi başlamıştır.Bu dönemde Çukurova’da kurulan Beylik Ramazanoğulları olmuştur. (1377-1516) Mısır seferine giden Yavuz Sultan Selim, Beyliği Osmanlı Devletine katılmıştır. Ramazanoğulları 1516’da Osmanlı Eyaleti olmasına rağmen 1608 yılına kadar içişlerinde serbest bir beylik olarak devam etmiş, Pir Mansur’un kendi isteği ile idareyi bırakması sonucu Osmanlı Devletine tam bağlı bir eyalet haline gelmiştir.

Adana bir ara devlete baş kaldıran Mısırlı Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa tarafından işgal edilip, Mısır’a bağlanmıştır. 1840 yılında Londra Antlaşması ile yeniden Osmanlı Devletine geçmiştir.

1840 yılından sonra merkezi idaredeki bozukluklar ve ağır vergiler yüzünden aşiretler merkezi idareye karşı isyanlar çıkarmıştır. Bu durum 1865 yılına kadar sürmüştür. Sonuçta aşiret reisleri beylik unvanıyla başka yerlere yollanmış, göçebe durumları gurupları zorla yerleşik hayata geçirilmiştir. 1867 yılında idari teşkilat kurularak Adana İli haline getirilmiştir.

XIX. yy’daki gergin ve huzursuz siyasi ortam Adana’yı da etkilemiştir.

XX. yy’da Osmanlı Devletinde büyük değişiklikler başlamıştır. 1908 yılında girmiş, Ermeni, Hınçak ve Taşnak komitelerinin gayreti ile Adana’da büyük bir baskın ve kaçış yaşanmıştır. Ermeni isyanı ile Avrupa Devletlerinin işe karışmaları ile zemin hazırlanmıştır. Tüm bu olaylar sürerken I.Dünya savaşına (1914-1918) girilmiş ve 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.Antlaşmaya takiben 24 Aralık 1918’de Adana Fransız işgaline ermeni terörüne sahne olmuştur. Fransızlardan destek alan Ermeniler, Türk halkına büyük eziyetler yapmıştır. Adana halkının bir bölümü silahlanıp dağlara çekilmiş, bir bölümü de şehir içinde çete harbine başlamıştır.

Mustafa Kemal 1919’da Samsun’a çıkıp Sivas Kongresinde (4-11 Eylül 1919) alınan kararlar uyarınca birlik çağrısı yapmıştır. Çukurovalı mahalli kuvvetler Mustafa Kemal’in çağrısına uyarak Milli Kurtuluş Cephesine katılmış, Pozantı’da kurulan Milli Cephede önemli başarılar kazanmıştır. Fransızlar işgal ettikleri yerlerde fazla tutunamamıştır. 7 Mart 1920 de Kadirli, 31 Mart 1920’de Karaisalı, 2 Haziran 1920’de Kozan, 18 Ekim 1920’de Saimbeyli işgalden kurtarılmıştır.

Güney cephesinde kazanılan başarılar sonucu Fransızlarla Ankara’da (20 Ekim 1921) anlaşma imzalanmıştır. Bu Türklerin ilk siyasi başarısıdır. Düşmanlar 4 Ocak 1922’de Adana’yı boşaltmıştır. 5 Ocak 1922 sabahı İli Camii ile Büyük Saat Kulesi arasına Türk Bayrağı çekilmiş ve bu tarih kurtuluş günü olarak kutlanmıştır.

Adana 1867 yılında İl haline getirilmiştir. 1871 yılında Adana Belediyesi kurulmuştur.Sınırları bugünkü Tepebağ Mahallesini içine alan dar bir alanı kapsamaktadır.

Adana Belediyesi 5 Haziran 1986 tarihinde çıkarılan 3306 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi statüsüne girmiştir. Seyhan ve Yüreğir adlarıyla iki ayrı ilçe kurulmuştur.

SEYHAN İLÇESİNİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Seyhan İlçesi Adana İlinin Merkez İlçesidir. Denizden 40 Km . içeride kurulan Adana İli, Seyhan Nehrinin iki yakasına yayılmış olmakla birlikte batı yakada Seyhan, doğu yakada ise Yüreğir İlçesi yer almaktadır. İki İlçe İ.Ö. 6.yy’da yapılmış 317 m . Uzunluğunda 21 gözlü tarihi Taşköprü ile birbirine bağlamıştır.

SEYHAN YÜZEY ŞEKİLLERİ : İlçemizin doğusunda Yüreğir Batısında, Tarsus, Kuzeyinde Karaisalı, Güneyinde ise Karataş İlçesi yer almaktadır.İlçenin bulunduğu alan Seyhan Irmağının taşıdığı alüvyonlardan oluşmuştur. Pleistosenden başlayarak (4.jeolojik zaman başları) oluşan delta bugün üç taraca halinde uzanır. Kıyıda lagünler ve kumul setleri yer almaktadır.

SEYHAN İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ : Seyhan Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır. En sıcak ay ortalaması 28.1 C , en soğuk ay ortalaması 9,3 C’dir Bu güne kadar saptanan en yüksek sıcaklık 1958 yılı 24 Ağustosunda 45.6 C , en düşük sıcaklık 1964 yılı 20 Ocak tarihinde 8.4 C’dir. Yıllık yağış tutarı 647 mm . dir. Bu miktarın yaklaşık yarısı kışın alınırken, % 4’ü yazın, geri kalanı İlkbahar ve Sonbaharda alınır. Yaz mevsimindeki nem oranı oldukça fazladır. Bu bunaltıcı sıcaklar ‘yaylaya çıkma’ geleneğini beraberinde getirmiştir. Doğal bitki örtüsü 1.500 m . Yükseltiye kadar bodur makilerdir. Denize yakın bölgelerde kumcul ve tuzcul bitkilere de rastlanır.

SEYHAN NUFUS : Kentin ilk kuruluş bölgesi olan bu günkü Seyhan İlçesi 1990 yılı nüfus sayımına göre 672.121 toplam nüfus sayısına sahiptir. Bu sayının 642.321 kişisi İlçe Merkezinde yaşarken 29.800 kişinin bucak ve köylerde yaşamaktadırlar. 420 Km2 lik yüzölçümü ile Seyhan İlçe 1.600 kişi /km2 lik nüfus yoğunluğuyla Adana İli’nin en yoğun İlçesini oluşturmaktadır. İlçe nüfusunda kadın-erkek oranı birbirine denk sayılabilir.

1950 den sonra kentin hızla sanayileşmesi, ovalık alanda baraj ve sulama kanallarıyla sulu tarıma geçilmesi ve buna bağlı tarımın özelliklede yüksek nitelikli pamuk tarımının yapılması hızlı bir nüfus artışını beraberinde getirmiştir. Nüfus artışı özellikle konut sorunu ve gecekondulaşmayı artırmışsa da son yıllarda ilçenin kuzey kesimlerinde yürütülen ‘Kuzey Adana’ uydu kent projesiyle planlı kentleşme gelişmektedir.

SEYHAN E K O N O M İ : Tahıl türleri arasında en çok buğday, arpa, yulaf ve pirinç yetiştirilir.Sanayi bitkileri arasında pamuk başta gelir. Yağ bitkilerinden pamuk çekirdeği (çiğit) ve yerfıstığı, meyvecilikte turfandacılık ve turunçgiller gelir. Son yıllarda soya üretimine 4/5 ini Adana vermektedir.

Adana Sanayi Odasının 1991 verilerine göre İlde tekstil, deri konfeksiyon, sentetik, elyaf, plastik. Kauçuk ve kimya sanayiine ilişkin toplan 592 adet fabrika ve kuruluş yer almaktadır. Ayrıca orman ürünleri, toprak ürünleri ve bitkisel yağ ve yan ürünlerini işleyen birçok kuruluş yer almaktadır. Bu kuruluşların bir çoğu Seyhan İlçesi sınırları içerisindedir.

Go ahead and pull that. Usually rotate that one or two times. In this case, they have safety tabs on the fork, so you can go ahead and rotate a nfl jerseys cheap couple more times. If it’s a little tight here you can go ahead and give it a light smack. That wheel will pull right back out. With momentum having shifted completely back to San Francisco midway through the fourth quarter, Flacco and the Ravens faced a crucial third and short near the 50 yard line. Caldwell had called a running play to Ray Rice, but Flacco, noticing bump and run coverage to the outside with wide receiver Anquan Boldin, cheap China Jerseys checked the play. What came next was a beautiful timing route for a completion that had to be made. The play epitomized Flacco’s audacity. How many quarterbacks would have the confidence not only to change Cheap Oakleys the called play, but also make such a tough throw during a crucial moment in the Super Bowl?At the Drone Racing League, we design and build all of the drones that are used in our events. So we’re bringing over a hundred drones to an event, so it’s a sizable team of people that are drone engineers and fleet managers that keep all those drones in pristine working order.This information is seen only by the letters editors and is not used for any commercial purpose. We generally do not publish.Please fill in your full name, mailing address, city of residence, phone number and e mail address below. Submissions that do not include this information cannot be published. This information is seen only by the letters editors and is not used for any commercial purpose. Measure the backyard. If your backyard measures the NFL required one hundred and twenty yards by fifty yards, fantastic. But discount football jerseys for many people an entire football field will not quite fit. Take a measurement Fake ray bans of the area that you’d like to use to construct your field. This will give you the length of the field inclusive of end zones.Julio Jones suffered a season ending injury on Monday night. Jones, the star receiver for the Atlanta Falcons went down in their week 5 loss to the New York Jets, injuring his foot. The Falcons were already starting to struggle a bit in the beginning of the season, and now they will be forced to play without their star receiver, who is also one of the best receivers cheap oakleys in the league.NBC head Robert Greenblatt said his network “had an embarrassment of riches” which has led to a 2016 2017 fall schedule cheap oakleys with just three new entries and a deep bench of midseason offerings. Now being designated for mid season previously was a “kiss of death” but that’s no longer the case; in fact, now being held back actually has some merits.
Etiketler: ,

Yorum Yaz

Video Galeri