Türkiye Tatil Yerleri

Adana Karataş

Karataş Tarihi Karataş Özellikleri Karataş Genel bilgileri Karataş Adana ilçesi
Karataş, topraklarını tarih öncesi dönemlerde Seyhan nehrinin getirdiği alüvyonlu topraklarla dolarak oluşmuştur.

Bu bölge tarih öncesi zaman dilimlerinde Arabistan kütle­si su yüzüne çıkarken meydana gelmiş, kıvrımlarının etkisi ile deniz sularının İstilasına uğramıştır.

  Maraş’tan Başlayıp Kızıldeniz’e dek uzanan çöküntü mey­dana gelirken İskenderun Körfezi’ne doğru Lübnan Dağla­rı yükselmiş, dağların yükselmesi İskenderun Körfezi’ni oluşturan bir çöküntü meydana getirmiştir.

Böylelikle körfezi batıdan çeviren ve yüksekliği 25.30 met­reyi bulan tepeler meydana getirmiştir.

Tarih dönemlerinde Karataş tepelerinin doğudan batıya kadar değişik toplumlara ve milletlere mekân olma özelliği göstermiştir.

Karataş, doğal kaynaklan, stratejik ve jeopolik konumu, morfolojik yapısı itibariyle binlerce yıldan bu yana insanların dikkatini çekmiştir.

Buraların, deniz kenarında bulunması. İlkçağlardan Ya­kınçağa kadar tepelerin tamamen ormanlarla kaplı oluşu (Palamut ve ladin) yazın sıcak, kışın ılıman bir iklime sahip bulunması, her şeyden öte İskenderun Körfezi’ni kontrol eden etkin bir mekan oluşturması. İnsanlar İçin daima cazip bir ortam yaratmıştır.

Varılan bulgular bizleri; Hititler, Luvi krallığı (m ö.1900), Kizavatna krallığı (m.ö.1500). Makedonya krallığı Pers Satraplığı (m.ö 6 yy-m.ö.331). Selevokid kırallığı (m.ö.3 yy-m.ö.1 yy) Grek yunan site devletleri dönemine, Roma’dan Bizans imparatorluğuna, buradan Kilikya krallığına, sonra İslamiyet’le Abbasiler’e Hamedan Krallığına, sonra Memlüklüler’e ve Osmanlı çizgisiyle zaman tünelinde yaşatır.

Karataş tarihinin (m.ö.4000) li yıllara kadar dayandığı söy­lenebileceği tarafımızdan tahmin edilmekledir. Bilinen en eski uygarlığın Hititlerin izlerini taşıdığı görüle­bilir.

Denizden çıkarılan Fenike tipi amforalar bizlere m ö.2000’li yılların nostaljisini yaşatır

Ayrıca Luvi Krallığı ve Kizuvatna (m.ö.2000-m.ö.1500) Krallığı dönemlerine ait bölgede bulunmuş sikkelerden söz edilmekledir.

Kronolojik tarihin akışı içinde halklar, bu bölgede birbirine yakın yerlerde değişik zamanlarda değişik uygarlıklara bağ­lı kentler oluşturmuşlardır. Buna kanıt aranacak olursa; Kara­taş tepelerinde Kabaktepe’den Yedikardeş’e oradan Mandal’ın üst kesimlerine ve oradan Karataş Feneri’ne kadar davam eden geniş alanda bulunan değişik tip ve biçimdeki mağaralar, kale kalıntıları tiyatro su sarıncı ve hamam gibi tarihsel eserler örnek gösterilebilir.

Karataş’ın konumsal tarihi (m.ö. 2000)’li yılların ötesine, özellikle Yedikardeş ile Mandal bölgelerindeki mağaralar in­celendiğinde açıkça görülecektir.

Planlı İlk yerleşim yerlerinden biri olan antik Magarsus’un m.ö.1400 ile m.ö.1200 lü yıllar arasında kurulduğu Alman Prof.Th. Bossert tarafından yapılan araştırmalarla ortaya ko­nulmuştur.

Bu antik kent, Karataş’ın 5 km batısında yer alır. Antik Magarsus, m.ö 7 yy. da koloni kenti olarak parlak bir dönem başlatır. Grek, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim kenti özelliğini gösterir.

Didimae adaları, Antiocheia ve Yunanlıların lanuarium adını verdikleri Karataş koyu, Pyramus (Ceyhan) nehrinin ağzından giren ve Mopsuhestia (Misis)e kadar ulaşabilen ti­caret ve savaş gemileri için bir sığınaktır.

Prof.Dr.Th.Bossert, bir yazıtta kült hakkında Athena Tapınağından ve Ptholemaios’lar devrinde “Pyramus kıyısında­ki Antiocheia”adı verilen Magarsus’tan bahsedildiğinden söz etmektedir.

Yine aynı makalede bu antik kentin önünde yer alan ve “Dydimae” adı verilen her İki adanın üzerindeki kalelerin mi­mari kalıntıları Karataş ve civarındaki köylere buradan (18 ve 19 yy) larda yapılan Menzil Han İle İskele’nin imarında kulla­nılmıştır.

Magarsus ilkçağ’dan ortaçağa kadar Akdeniz ticaretini ellerinde bulunduran Fenika, Rodos, Girit, Venedik, Ceneviz hatta Portekizli deniz ticaret filolarının uğradıkları gelişmiş bir ticaret kentiydi.

Bu ticaret devletleri ve kolonileri. İskenderun-Kıbrıs-Antal­ya üçgeninde doğudaki Akdenlze uzanan en uçtaki kent ol­ma özelliği ve kontrol ettiği deniz alanlarından dolayı Magarsus valilerine vergiler ve hediyeler verirlerdi.

Magarsus Antik kenti, dönemin en bayındır kentlerinden biri olma özelliğine sahipti. Öncelikle büyük ve geniş bir kalesi vardı. Kale muhkem ve sağlamdı

Yine Magarsus’ta tarihi bir hamam yapılmış olduğu ve bu su dağılım sistemine bağlı olarak çalıştığı anlaşılmaktadır

Magarsus’un güneyimde denize ait Kalepınarı ile antik tiyatro arasında kent valisinin sarayı yer almaktadır. Saray pına­rın hemen yanındadır. Denizin hemen yakın kıyıları iyice İncelendiğinde bu sarayın sütunlarının dipte parçalanmış bulunacağı ve Karataş evlerinin imarında kullanılmış olduğu görülecektir.

Karataş’ın sualtı arkeolojisi de karadaki kadar zengindi. Didimae adalarının etrafında yapı yıkıntılarının varlığı hala su dibinde yer alırken doğudan batıya Magarsus’a.doğru bir su yolu yıkıntı ve izlerine yer yer hala rastlanmak mümkündür

Büyük savaşların muhtemelen yaşanmış olduğu bu bölgede batık gemilerin bulunabileceği üzerinde durmamız ge­rekirken. Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin binlerce yıldır taşıdıkları alüvyonlarla kıyılardaki yakın yerlerdeki doğal mekân ve yapıyı zamanla örttüğü de aşikârdır.

M.Ö.547’de 2.Kuruluş döneminde Bütün Çukurova ve Magarsus’un Persler’in eline geçtiği belirtilmektedir.

Çalışkan, görgülü kültürlü Çukurova halkı, Pers İdare­cilerini yıldırıyorlar. Bu durum Pers imparatoru 2 Kuraş’a bil­diriliyor. 2. Kuraş, bölge İleri gelenlerini toplayarak içişlerin­de serbest, dış işlerinde imparatorluğa bağlıyor. Vergi olarak ta Çukurova’dan yılda 360 tane beyaz at ile 500 talent (1300 kg) gümüş almayı kabul ettiriyor.

Yine Persler, m.ö.500’lü yıllarda İmparator Büyük Dara’nın bölgenin haberleşme sisteminin beğenmesi üzerine süratli atlar ve eğitimli ulaklarla dünyanın ilk posta sistemini resmileştirdiği söylenir.

Pers egemenliği, Büyük İskender’in M.Ö.331 yılında Darius’la yaptığı isos savaşlarına kadar devam eder. İskender, Magarsus kalesi’nde Athena tapmağının yakınlarında kendine renkli kara bazalt taşlarından bir saray yaptırır. Karataş’ın bugünkü adı bu taşlardan alınır.

M.Ö. 3,yy.’da bölge tamamen Selevkoslar’ın eline geçer. Yaklaşık 250 yıl kadar Selokid. Krallığı buralarda etkinlik sürdürürler.

Roma imparatoru Justinyen, Mısır seferi’ne giderken bu­raları İstila etmiş Magarsus kalesini de yıkmıştır.

Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Kilikya eyaleti İle Magarsus kenti de Bizans sınırlarına alınmıştır.

Magarsus kenti ve kalesinin ortaçağ’da harap olduğu an­cak bölgeyi Bizans egemenliğinden alan Harun Reşit bu kentini İmarını tahkimini ve iskânını yaptırmıştır.

Oğlu Kasımın özellikle kale tamirini tamamlamış buraya bol askeri güç yerleştirmiş olduğu sanılmaktadır. Bu müstahkem kale içinde bir de mescit olduğu söylenir.

Abbasilerin yıkılışından sonra yeniden Krallık dönemlerinin yaşandığı ve bu dönemlerde Kuzey Suriye’de Hamedani devletinin kurulduğu, bu bölgenin de Hamedaniler’e bağlandığı rivayetlenir.

Magarsus, ilkçağ’dan ortaçağa kadar Akdeniz ticaretini ellerinde bulunduran Fenike, Rodos, Girit, Venedik, Cene­viz hatta Portekizli deniz ticaret filolarının uğradıkları gelişmiş bir ticaret kentiydi.

Bu ticaret devletleri ve kolonileri, İskenderun-Kıbrıs-Antalya üçgeninde doğudaki Akdenize uzanan en uçtaki kent ol­ma özelliği ve kontrol ettiği deniz alanlarından dolayı Magarsus valilerine vergiler ve hediyeler verirlerdi.

Tarihsel ve jeopolitik değerler gösteriyor ki, zaman zaman Magarsus’a vergi ödemek İstemeyen deniz tacirlerinin Didimae’ları (adaları) zaptettikleri, buraları koruyan ve ikmal limanı olarak kullandıkları anlaşılır. Bu nedenle çoğu zaman Magarsus’un 4-5 km doğusundaki bu ada kalelerinde; fark­lı korsan ve koloni bayraklarının dalgalandığı görülmüştür.

Magarsus askeri açıdan önemli bir noktaydı. Bu müstah­kem kent kalesi, Ceyhan nehri boyunca sıralanan Mallos, Mopsuhestia, Hemite, Hierapolis ve Asitavanda kentlerinin kilit noktasını oluşturuyordu Çünkü Prof. Bossert’in de açık­ladığı gibi Magarsus kentinin kalesinin sağ bâtısından Cey­han nehri denize dökülürdü.

Ticari yük gemileri, Magarsus denetiminde hemen kale­nin dibindeki batı ağzından Ceyhan nehrine girerek, bugün­kü Kızıltaha köyünde yer alan antik Mallos kentine ulaşır, ge­tirdikleri yağ, şarap, sabun ve zeytini satar, buradan da tahıl baharat ile ipek ve canlı hayvan götürürlerdi. Bazen gemile­rin Misis’e ulaştıkları da görüldü.

Antik çağda Mallos, Yüreğir ovasının tahıl ambarıydı. Misis ise antik çağda bölgenin en gelişmiş tahıl ve ticaret mer­keziydi.

Baharat yolu üstündeydi. Roma İmparatorluğu çağında Çukurova en parlak dönemlerini yaşamıştır. Buradan götürülen tahıllar Roma im­paratorluk sarayına ulaşırdı. Persler döneminde ise canlı hayvan olarak, at ticareti ya­pılırdı. Tarımsal dönemi antik çağların derinliklerine uzanan dö­nemlerde bu bölge için çok önemli savaşlar verilmiştir.

Homerous’un İlyada’sı Magarsus’un, Misis’i kuran Mopsos’un Turuva savaşlarında tanışıp Çukurova’ya getirdiği Yu­nanlı Anfloksos tarafından kurulduğunu yazar. ve Anfloksos’un iktidar hırsıyla m.ö.1184 yılında Çukuro­va’ya hakim olma isteğiyle Mopsos’un da deniz ticaretini engellediği gerekçesiyle olmalı ki, kanlı savaşlara tutuşurlar. Bu nedenle ikisinin de bu kentin tiyatrosunda savaşa tutuş­tuğunu ilyada’dan öğreniyoruz.

Yani Magarsusun ilk çağların gerilerinde Helenistik bir kent olduğunu .ve Olympus’ta yaşayan birden çok tanrıya inanan insanların kenti olduğunu anlıyoruz.

Magarsuslularda yöredeki diğer haklar gibi tek tanrıya he­men inanmamışlar m.s.3.yy’a kadar direnmişler.

Jones also has a reputation as a poor defender, so Cook should still see his share of opportunities. After a breakout freshman year that saw him poised to be a first round draft pick, Rasheed Sulaimon (9.9 ppg., 41.0% 3pt.) found himself in Krzyzewski’s dog house and out of the rotation at various times last season. Jerry Rice: Born on 13th October, 1962, he is fake ray ban sunglasses regarded as the greatest wide receiver ever to play the game. Jerry Rice started his career in 1985, and played for 20 seasons totaling 303 games. He holds the record for the most catches (1,549), TD catches (197), and receiving yards (22,895). Rice was part of the Pro Bowl team 13 times.Before you go visit your favorite tattoo parlor to get ready cheap oakleys for the colder months, though, we should note that at least one expert has called bullshit on this study. Then again, if you have lots of tattoos, you’re already familiar with making poor decisions. [Editorial Note 2, from the desk of the Cracked editor with 14 tattoos: Hey, fuck you.]Vince Young (10) of the Tennessee Titans runs the ball against the New York Giants during their game on Sunday, Nov. 26, 2006 at LP Field in Nashville, Tenn. Young ran for a touchdown and threw for two more in the final 9:35 and finished with a career high 249 passing yards in a 24 21 win.If Cousins strings together another stellar season, the ‘Skins are Cheap Football Jerseys more likely to re tag him and then negotiate a multi year deal than allow the soon to be 28 year old hit the open market. But even if Cousins struggles, he’ll almost certainly cash in somewhere.2. Kawann Short, DT, Carolina Panthers: He blossomed into a game wrecker Fake ray bans in 2015, his third season, posting a career best 11 sacks while establishing himself as a force in front of star LBs Luke Kuechly and Thomas Davis. There were not a lot of previous cases in pregnant women occurring at the same time. If only 5 percent of those infected have children with microcephaly, it would take lots of infections to have the abnormality both detected and related to Zika. Why do we see it now? Because there are so many cases occurring in an area where people are recognizing the disease. If it’s occurring in a rural area in central Africa,it may not be recognized even though it’s occurring at a low level.2) Stern Departs: Howard Stern has said on multiple occasions that he wants to leave Sirius XM once his contract wholesale china jerseys expires. Furthermore, there is clearly some animosity between Stern and Sirius XM, considering the fact that Stern tried unsuccessfully to sue the company in 2011. There is a distinct possibility that Stern may eventually break all affiliation with Sirius XM and either join a competitor or start his own network and continue his show in syndication. Replica ray bans I don’t believe that there is any single radio competitor Wholesale Jerseys in a strong enough financial position to pay Howard Stern $80 million or more. Realistically speaking, if Howard were to leave Sirius XM, his only viable option would be to syndicate the show and license the broadcasts to a group of nationwide radio stations, which would likely also include a non exclusive broadcast agreement with Sirius XM.

Benzer içerik yok tatilgezituru.com.

Etiketler: ,

Yorum Yaz

Video Galeri