Türkiye Tatil Yerleri

Adana Doğankent

Adana Doğankent  Tarihi  Adana Doğankent İlçesi Adana Doğankent ilçe Tarihi
Bugün Doğankent denilen ilçe merkezi daha önce Harşit [Harşid] adıyla anılmakta idi ve nahiye bu adını Harşit suyundan almıştı. İttihat ve Terakki döneminde Enver Paşa tarafından yayınlanan tamim gereği buranın adı Büyüksu olarak değiştirilmek istenmişti. Savaş yılları araya girince bu karar uygulanamadı. Ama, yıllar sonra 10 Temmuz 1964 tarih ve 11750 sayılı Resmi Gazete’de Harşit Santralına ismini veren Harşit Bucağının isminin Doğankent olarak değiştirildiği ilân edildi.

XV. ve XVI. yüzyıl tahriri defterlerinde Harşit adında bir köyün varlığı tespit edilmektedir. Harşit, derenin sol kıyısında yer almaktadır. Harşit vadisinde kışlamakta olan Çepni Türkleri, muhtemelen aynı maksatla 1380’de bugünkü Harşit kasabasının bulunduğu yere inmişlerdi. Fatih Sultan Mehmet döneminde Giresun ile Vakfıkebir arasındaki kıyılar ve Harşit’in aşağı boyu, komşu yerli Çepniler başta olmak üzere Türkmenler’e ve dolayısıyla Osmanlılar’a katılmıştı .

1530 tarihli icmal defterine göre 21 hanelik köyün toplam nüfusu 100 kişi dolayında idi. Ayrıca, burada müsellem statüsünde 10 hane, vergi muafiyetli olarak da 8 hane mevcuttu. Bunların ilavesiyle köyün toplam nüfusu 200’e yaklaşmaktaydı. Bu durumda Harşit köyü, büyük bir yerleşim yeriydi. Ayrıca, köylülerin şahin yetiştirdikleri görülmektedir. Kasabalaşma sürecinde bu durum önemli bir alt yapı sağlamış olmalıdır .

1837’de Harşit nahiyesi Kürtün-i bâlâ kazasına bağlı idi ve bahsi geçen yılda Harşit, Kuzan (Söğütağzı), Çatık [Çatak], Güdül, Koz, Sadağlı, Manasur, Tandula [Dandu](Süttaşı), Şadı (Çatalağaç), Doymuş, Kanyaş (Güvenlik), Manasurbükü (Doğankent) adlı 12 köyü bulunmakta, bu köylerde 350 hanede Müslüman (Türk) nüfus yaşamaktaydı. Bu sırada Harşit köyü imamı İbrahim Efendi, muhtarı Molla İbrahim; Kuzan köyü muhtarı Hüseyin; Çatak köyü muhtarı Mehmed; Sadağlı köyü muhtarı Ahmed; Tandul köyü imamı Hasan Efendi, muhtarı Eyüb; Şadı köyü imamı İbrahim oğlu Molla Salih, muhtarı Veli; Doymuş köyü muhtarı Mustafa idi. 1843 yılında Harşit nahiyesi; Harşit, Karga, Sadağlı, Kuzan, Manasur, Çatak, Güdül, Tandul, Manasurbükü, Kanyaş, Şadı, Doymuş adlı köylerden oluşuyordu .

Harşit nahiyesi Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde bazen Tirebolu’ya, bazen de Torul’a bağlanmıştır. Nahiyenin Tirebolu’ya bağlanması, bununu halk tarafından istenilmesi tamamen iktisadî şartların bir neticesidir. Harşit nahiyesi o dönemde Tirebolu’ya yedi-sekiz saatlik mesafede, Torul kazasına ise on beş saatlik mesafede bulunmaktadır. Harşıtlılar, yılın dokuz ayını Tirebolu’da geçirmekte, vergilerini de Tirebolu’da ödemektedirler. Nahiyenin Torul kazasından ayrılarak Tirebolu’ya bağlanmak istenmesine dair elimizde mevcut belgelerin biri Harşit Belediye Reîsi Hasan Ağa’nın 1915 tarihli bir telgrafı, diğeri vilayet meclisi üyelerinden Sâlih Efendi’nin verdiği takrîre dair Trabzon Vilâyeti’nden Dâhiliye Nezâreti’ne gönderilen bir arzdır.Harşit Belediye Reîsi Hüseyin Ağa, İstanbul’a çektiği bir telgrafta Torul’dan ayrılarak Tirebolu’ya bağlanmak istediklerini beyan etmiştir .

Trabzon Vilâyet Meclisi üyelerinden Tirebolulu Sâlih Efendi, Harşit nahiyesinin Tirebolu ile bu yakın ilgisini ve bu konumu dile getiren bir takrîr vermiş ve takrîr üzerine Trabzon Vilâyet Meclisi’nde yapılan görüşmede Harşit nahiyesinin Tirebolu’ya bağlanması uygun görülmüştür (31 Kanûn-ı sânî 1330/13 Şubat 1915). Yine, 1918 tarihli bir belgede, Harşit nahiyesinin Tirebolu’ya bağlanması hususunda 2 Nisan 1332 (15 Nisan 1916) tarihinde bir irâde-i seniyye çıktığı kayıtlıdır

Bu idarî konumunu bir müddet devam ettirdiği anlaşılan Harşit nahiyesi, 1 Mart 1338 (1922) tarihinden itibaren tekrar Torul’a bağlanmıştır.

Bu tarihten sonra bazen Tirebolu’ya, bazen de Torul’a bağlanan Harşit nahiyesi, 25 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3644 sayılı kanunla  ilçe merkezi haline getirilmiştir.

All the previous and default payments are accrued and made into a single payment. However, if the borrower does not meet the monthly requirements and payments, the interest rate might shoot up dramatically. So, one has to be very careful regarding the credit card payments as the failure rate is high. President George cheap jerseys wholesale W. Bush said that “America is the land of the second chance; and when the gates of the prison open, the path ahead should lead to a better life.” That may soon be true. To those with criminal convictions who have had a difficult time finding a job: don’t give up, there is now hope. Recently, some states have eased the obstacles for those with Cheap Jerseys a criminal past seeking employment. For Cheap Football Jerseys the most part, this has been achieved with laws preventing employers from asking about criminal records at the beginning of the job interview process. These laws typically apply to public sector jobs, both state and federal, but recently private sectors employers Walmart and Target, for example have joined the push to permit those with criminal records to compete more fairly when seeking a job.He joins LB NaVorro Bowman (Achilles tendon tear) and DL Arik Armstead (shoulder) on IR for a defense that has allowed the second most yards and points this season.Reid is particularly hard to replace because of his versatility. He has lined up at inside and outside linebacker, covered tight ends and played both safety positions. If you want to get on better with your mother in law, it might help to first work on what’s causing the problems between yourself and your own mum.’Jealousy puts up barriers in these relationships. ‘Daughters in law often envy the relationship between mother and son and want to replace that relationship fake oakleys with themselves. My biggest tip is, don drive, london is very busy, so you Cheap NFL Authentic Jerseys won get far, try to avoid traveling in rush hour, Buses, trains, Tube trains, DLR services, they all get packed out. Buy a 1 day (or I think you can buy 3 and 7 day ones too) that give you access for that day to all the above services. and the one day one is GBP 7 so about $13 or so for an adult and 2 pounds cheap jerseys china for a child under 16, just don make my friends mistake and carry your driving license and then buy a child ticket!The Gulf is recovering way faster than anyone thought it would. Please, do not try to raise your children or grow organic food in the Gulf of Mexico. It’s just not ready yet. What we are saying is that the Gulf, which was not in fighting shape to begin with, is almost back to where it was before the spill. And nobody, not even the BP guys who caused the spill in the first place, thought it would Wholesale NFL Jerseys get there so fast.

Benzer içerik yok tatilgezituru.com.

Etiketler: ,

Yorum Yaz

Video Galeri